การรับประกันและข้อจำกัด

  1. ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการรับประกันต้องมีการลงทะเบียนในเว็บไซต์อย่างถูกต้องและสามารถอ้างอิงหลักฐานการซื้อขายได้ (เช่น ระบุวันที่ซื้อ ชื่อผู้ซื้อ เลขที่ใบส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงิน หรือชื่อตัวแทนจำหน่าย) ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับประกันเครื่องปั๊มนม Ardo ได้ที่นี่
  2. ข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้จะถูกส่งไปที่อีเมลที่ผู้ซื้อระบุผู้ซื้อควรเก็บอีเมลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการรับบริการและการรับประกัน
  3. ผลิตภัณฑ์จะได้รับการรับประกันในกรณีที่ผู้ซื้อซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัทมัธกาจำกัดหรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
  4. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุการทำตกหล่นทำตกน้ำน้ำนมไหลเข้าตัวมอเตอร์เครื่องปั๊มการใช้งานผิดประเภทการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้องการดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์การใช้กระแสไฟผิดขนาด
  5. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขการรับประกันข้างต้นบริษัทยินดีที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่ (ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัท) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆโดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
  6. ผู้ซื้อควรใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นของยี่ห้อเดียวกับเครื่องปั๊มเท่านั้นการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือการใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ของยี่ห้อเดียวกับเครื่องปั๊มอาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

ระยะเวลาการรับประกัน

(นับจาก“วันที่ซื้อ” หรือ“วันที่คลอด” กรณีซื้อก่อนคลอด)

  • มอเตอร์เครื่องปั๊ม (Pump Unit) 12 เดือน
  • ปลั๊กไฟอะแดปเตอร์ (Adapter) 6 เดือน
  • อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) 7 วัน กรณีเกิดจากความบกพร่องในการผลิตเท่านั้น